OM HÅLLBARHETSBAROMETERN

Hållbarhetsbarometern ger er nulägesanalysen ni behöver för ett lyckat strategiskt hållbarhetsarbete!

Hållbarhetsbarometern hjälper er även att:
- Samla och överblicka hållbarhetsarbetet
- Integrera hållbarhetsarbetet i hela organisationen
- Få inspiration till hur ni kan utveckla ert hållbarhetsarbete
- Redovisa era hållbarhetsresultat
- Kommunicera ert hållbarhetsarbete internt och externt

Hållbarhetsbarometern är utformat med utgångspunkt i GRI:s standarder för hållbarhetsrapportering.

Hur fungerar det?
Hållbarhetsbarometern består av frågor kopplade till verksamhets hållbarhetsarbete vilka utgår från fyra huvudkategorier: Miljö, Socialt, Ekonomi samt Väsentlighet och intressenter. Frågorna besvaras med svarsalternativen Ja, Delvis, Nej eller Ej relevant. Resultatet blir en bred och välgrundad nulägesanalys för verksamhetens hållbarhetsarbete som kan användas som underlag till er väsentlighetsanalys hållbarhetsrapportering eller övergripande organisationsutveckling.  

Bakom verktyget står EMC

www.emcsverige.se
info@emcsverige.se
info@hallbarhetsbarometern.nu

Väsentlighet och intressenter

En väsentlighetsanalys kan vara bra att göra för att identifiera de viktigaste hållbarhetsfrågorna för din verksamhet. Väsentlighet kan sägas vara en gräns för när en fråga blir så viktig att företaget ska prioritera den i sitt hållbarhetsarbete. En viktig del av väsentlighetsanalysen är att skaffa sig en förståelse för vad företagets intressenter förväntar sig av er och ert hållbarhetsarbete. På basis av detta blir det sedan lättare att utveckla en relevant strategi för och ledning av hållbarhetsarbetet.


Miljö

Världen står idag inför miljömässiga utmaningar som vi inte hittar motsvarighet till i mänsklighetens historia. Klimatförändringar, bristande tillgång till rent vatten, hotade ekosystem, spridning av kemikalier, luftföroreningar och bristande avfallshantering är några av alla de utmaningar som har stor påverkan på såväl miljö som människor. Företag spelar en viktig roll i arbetet med att möta dessa utmaningar, och har dessutom mycket att vinna på ett strukturerat miljöarbete genom t.ex. lägre elförbrukning och effektivare transporter, nöjda kunder och stärkt varumärke.


Socialt

Hälsa och säkerhet, integritet och trygghet, mångfald och jämställdhet är några ämnen som rör social hållbarhet. Företag kan göra stor skillnad genom att kontinuerligt identifiera och hantera sin positiva och negativa, direkta och indirekta påverkan på människor genom hela värdekedjan. Alla företag har, i linje med internationella standarder och svensk lag, ett ansvar att respektera mänskliga rättigheter och forma arbetsplatser där alla har lika värde. Att som företag arbeta aktivt med social hållbarhet kan dessutom hjälpa till att skapa en attraktiv och effektiv organisation med stolta medarbetare och lojala kunder.


Ekonomi

Ekonomisk hållbarhet handlar om att skapa en sund ekonomisk utveckling som inte sker på bekostnad av den sociala eller miljömässiga hållbarheten. Med andra ord handlar det om att skapa en balanserad, rättvis och inkluderande ekonomisk utveckling som sker inom jordens begränsningar och kommer alla till del. Då den ekonomiska utvecklingen till stor del drivs av företag har företag också en kritisk roll att spela för en ökad ekonomisk hållbarhet, exempelvis genom att verka för sunda, etiska och miljövänliga affärer.


KOM IGÅNG

Hur gör jag?

För att komma igång med Hållbarhetsbarometern behöver du skapa ett företagskonto. Därefter kan du lägga till obegränsat antal användare kopplat till företagskontot. Sen är det bara att börja svara på frågorna!

Registrera ditt företag här. 

Vad kostar det?

Kostnaden för Hållbarhetsbarometern är 9000 kr/år per företag eller organisation. Fakturering sker i samband med registrering.

Medlemmar i EMC får tillgång till Hållbarhetsbarometern kostnadsfritt. 

567

Deltagande företag

32

Kategorier

103

Väl utvalda frågor

BUSINESS.
Skapa konkurrensfördelar genom hållbättre affärsmodeller. 

IMPACT.
Upplev effekterna av ett strategiskt och brett hållbarhetsarbete. 

SUSTAINABILITY.
Ett ansvarsfullt företagande för en hållbättre utveckling. Kontakta oss

För att få mer information om tjänsten så skicka gärna ett meddelande!